Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží a služeb při nákupu v e-shopu nebo prostřednictvím katalogů společnosti ALDAKA servis, s.r.o.

 

1.            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky se týkají smluvních vztahů vzniklých mezi společností ALDAKA servis, s r.o., zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32594, sídlem Hlavní 12, 739 34 Šenov (dále jen jako „prodávající“) a kupujícími (dále jen jako „kupující“) a platí pro obě strany při závazné objednávce kupujícím prostřednictvím e-mailové komunikace, nebo při nákupu přes e-shop provozovaný společností ALDAKA servis, s r.o., na webových stránkách společnosti www.aldaka.cz,  cesta eshop.aldaka.cz. 

2.            PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.        Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů nabízených společností ALDAKA servis, s.r.o. a to buď bez potisku, nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb s dodávkou spojených, blíže specifikovaných v dalších bodech těchto obchodních podmínek. 

3.            KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY

3.1.        Veškeré ceny uváděné v nabídkách a e-shopu nezahrnují DPH, není-li uvedeno jinak. Částka DPH i celková částka za zboží a služby včetně DPH bude vyčíslena dodavatelem v potvrzení o přijetí objednávky, zasláním cenové nabídky.

3.2.        Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu objednaného zboží a případné související náklady na balné.

3.3.        Jestliže je zboží napájené bateriemi, je uvedeno, zda jsou baterie součástí dodávky a je-li stanovená cena včetně těchto baterií. V opačném případě je nutné baterie objednat zvlášť jako samostatné zboží.

3.4.        Jestliže zákazník objednává zboží včetně potisku, bude při zaslání potvrzení objednávky vyčíslena i cena za stanovené úkony a potisk dle navrhované / domluvené technologie.

3.5.        V případě, že hodnota objednávky za zboží přes e-shop je nižší než 1500 Kč bez DPH, bude kupující upozorněn v potvrzení o přijetí objednávky na výši manipulačního doplatku za vyřízení podlimitní objednávky. 

4.            DODACÍ PODMÍNKY

4.1.        Kupující se s prodávajícím dohodnou na variantě způsobu dodání zboží:

4.1.1.     Osobní převzetí kupujícím v sídle prodávajícího (Šenov).

4.1.2.     Doručení přepravní společností (PPL, Česká Pošta, DPD aj.), popřípadě přímým rozvozem prodávajícím.

4.2.        Zboží se považuje za dodané v okamžiku převzetí v místě dodání předem domluveném oběma stranami.

                4.2.1.     V případě osobního převzetí, nebo rozvozem prodávajícího potvrzením dodacího listu.

                4.2.2.     V případě doručení přepravní společností, potvrzením převzetí zásilky kompetentní osobou. 

5.            DODACÍ LHŮTA

5.1.        Dodací lhůta je určena stavem skladových zásob a rozsahem zakázky.

5.2.        U předmětů s potiskem se počítá od oboustranně odsouhlasených grafických návrhů.

                5.2.1. Grafické návrhy zhotoví prodávající s ohledem na možnosti umístění a velikosti potisku. Prvotní návrh a dvě připomínkové korektury jsou v rámci objednávky zdarma. Grafické práce nad rámec budou účtovány v hodinové sazbě 250 Kč/hodina.

5.2.2. Kupující je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v potřebném rozsahu v elektronické podobě ve vektorové grafice ve formátech CDR nebo AI, popřípadě v PDF (převedené do křivek). V případě rastrových obrázků pak s rozlišením 300 dpi pro velikost 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu nebo odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

5.3.        Dodací lhůta bude upřesněna e-mailovou komunikací zároveň se zasláním a odsouhlasením kupní ceny respektive vzájemným odsouhlasením grafických náhledů.

5.4.        Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky způsobené pozdním zasláním podkladů od zákazníka, vyšší mocí, nebo v případě, kdy objednané zboží není v požadovaném termínu na trhu dostupné. V tomto případě bude prodávající neprodleně formou sdělení písemně e-mailem o vzniklém stavu věcí informovat, nebo také o možnosti dodat požadované zboží v částečném plnění, popřípadě o pozdějším termínu dodání, popřípadě o náhradě požadovaného produktu jiným. Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 3 dnů, sdělit vyjádření k navrhovaným změnám. 

6.            PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.        Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby dle odsouhlasené cenové nabídky, včetně nákladů na dopravné, balné a DPH.

6.2.        Způsoby úhrady hotově při převzetí zboží, nebo fakturou se splatností.

6.3.        Splatnost faktur je nastavena standardně na 14 dnů ode dne vystavení, v individuálních případech bude dohodnuta předem oběma stranami zároveň s odsouhlasením kupní ceny.

6.4.        V případě objednání zboží bez potisku v částce vyšší než 50 000 Kč bez DPH, může dodavatel vyžadovat zaplacení 50% kupní ceny včetně DPH předem, na základě vystavené zálohové faktury, která musí být zaplacena ještě před odesláním zboží k odběrateli.

6.5.        V případě objednání zboží s potiskem v částce vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude dodavatel vždy vyžadovat zaplacení 50% kupní ceny včetně DPH předem, na základě vystavené zálohové faktury, která musí být uhrazena ještě před odesláním zboží k odběrateli. 

7.            ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.        Prodávající může od smlouvy (potvrzené kupní smlouvy / objednávky) odstoupit, jestliže je kupující v prodlení s úhradou zálohy, nebo v případech stanovených Novým občanským zákoníkem či Zákonem o obchodních korporacích.

7.2.        Prodávající může od smluvního vztahu odstoupit v případě, že došlo k situaci podle bodu 5.4. a neobdržel od kupujícího vyjádření do 3 dnů.

7.3.        Kupující může od smlouvy (potvrzené objednávky) odstoupit:

                7.3.1.     V případě, že se jedná o zboží bez potisku, může kupující od smlouvy (potvrzené objednávky) odstoupit a předem písemně e-mailem informovat prodávajícího o stornování objednávky. Kupující je v takovém případě povinen zaplatit smluvní stornovací poplatek ve výši 10% ceny bez DPH z celého objemu stornovaného zboží. V případě, že zboží již bylo prodávajícím odesláno, se částka navyšuje o náklady na poštovné a balné a kupující je povinen neprodleně zboží prodávajícímu odeslat zpět v originálním balení, nepoužité a nepoškozené.

7.3.2.     V případě, že se jedná o zboží s potiskem, lze od smlouvy odstoupit pouze v případě, že ještě není připraveno v procesu brandingu. V opačném případě, nebo je-li zboží již potištěno, nelze od smlouvy odstoupit. 

8.            JINÁ USTANOVENÍ

8.1.        Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího.

8.2.        Prodávající si vyhrazuje právo dodání množstevních rozdílů ±2 % z objemu objednaného zboží, v případě uplatnění množstevní odchylky bude faktura obsahovat skutečné množství obsažené v dodávce.

8.3.        Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení Nového občanského zákoníku.

8.4.        Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím, nebo skladováním zboží.

8.5.        Zjevné vady musí být kupujícím oznámeny písemně nejpozději do 7 dnů od doručení zboží, skryté vady nejpozději do 6 měsíců. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, na které je zboží uvedeno.

8.6.        Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy, nebo jejího odstínu barvy mezi skutečně dodaným zbožím a jeho barvou dle katalogu nebo vzorku.

8.7.        Pro katalogové rozměry zboží, nebo jeho částí, nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka ±10% oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho části.

8.8.        Prodávající je povinen vady na zboží odstranit opravou, výměnou zboží, dobropisem, popřípadě jinou formou, na které se obě strany dohodnou a to nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace. Nároky na úhradu přímých a nepřímých škod souvisejících s reklamovaným zbožím jsou z odpovědnosti vyloučeny.

8.9.        Reklamace množství zboží oproti fakturovanému v případě, že to kupující zjistí mimo prostory prodávajícího je potřeba vždy doložit svědectvím nezávislé třetí osoby. Toto musí být prodávajícímu sděleno do 7 dnů od doručení zboží.

8.10.      Dodá-li kupující vlastní zboží k provedení technologií, ručí poskytovatel za toto zboží pouze do výše ceny poskytnuté služby.

8.11.      Nezaplacení ceny dohodnutým způsobem a v dohodnuté lhůtě splatnosti je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a kupní smlouvy. 

9.            ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.        V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit Novým občanským zákoníkem nebo Zákonem o obchodních korporacích a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

9.2.        Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

9.3.        Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat, nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě. 

xxxxxxxxx